Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility

Η διαθεσιμότητα και η ανταγωνιστικότατα του κλάδου των μεταφορών διαδραματίζει ένα ζωτικό ρόλο στις δραστηριότητες της Ε.Ε.

Σήμερα, το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει τον πιο πρακτικό, ρεαλιστικό και άμεσα διαθέσιμο τρόπο μείωσης της ρύπανσης που προέρχεται από τις οδικές μεταφορές. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές εκπομπών υποστηρίζουν όλο και περισσότερο με μεγαλύτερη σαφήνεια το φυσικό αέριο ως εναλλακτικό καύσιμο με στόχο την μείωση των εκπομπών άνθρακα και την αύξηση του στόλου των NGV (οχήματα φυσικού αερίου). Αυτές οι πολιτικές θα αποτελέσουν και τη βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αγοράς των οχημάτων CNG και LNG στην Ελλάδα.

Έχοντας αφετηρία αυτές τις πολιτικές, πραγματοποιείται μια μελέτη έχοντας βάση ένα πιλοτικό δίκτυο CNG πρατηρίων στο ελληνικό τμήμα του οδικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ανάπτυξη των υφιστάμενων τεχνολογιών ανεφοδιασμού με CNG και την προσαρμογή υπαρχόντων καινοτόμων συστημάτων τροφοδοσίας φυσικού αερίου, έτσι ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα καθώς και η προστιθέμενη αξία των διάφορων τεχνολογιών, να αποκτηθεί η πρώτη εμπειρία στην χρήση τους, να γίνουν τα πρώτα βήματα διείσδυσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικό καύσιμο στην Ελληνική αγορά των μεταφορών και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων για τη χρήση οχημάτων NGV.

Η μελέτη θα προσδιορίσει τους παράγοντες που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη του φυσικού αερίου ως καυσίμου για οχήματα στην Ελλάδα. Θα είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς την μαζική ανάπτυξη του φυσικού αερίου κίνησης στην Ελλάδα και θα αποτελέσει την 1η φάση για την μαζική ανάπτυξη του CNG και των NGVs στην Ελλάδα την ερχόμενη 10ετία.

Θα αξιολογηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη του δικτύου, θα γίνουν τα πρώτα βήματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πρώτων πιθανών χρηστών και θα εκπονηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ανεφοδιασμού CNG στην Ελλάδα λαμβάνοντας επίσης υπόψη το διαθέσιμο δίκτυο CNG σταθμών και άλλων υποδομών στην Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Για την εκπόνηση αυτής της μελέτης θα κατασκευαστούν 13 σημεία CNG ανεφοδιασμού (10 CNG πρατήρια) στο ελληνικό τμήμα του οδικού άξονα Ανατολικής Μεσογείου. Ο εξοπλισμός του σταθμού ανεφοδιασμού CNG θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία εφοδιάζονται φυσικό αέριο απευθείας από το δίκτυο του φυσικού αερίου, «Μητρικά πρατήρια (CNG)» ή «Mother CNG station», ενώ θα υλοποιηθεί και μία ομάδα μητρικών-θυγατρικών CNG σταθμών, τα οποία θα είναι συνδέονται μεταξύ τους μέσω μεταφερόμενων συστοιχιών συμπιεσμένου φυσικού αερίου στις περιπτώσεις απουσίας δικτύου «θυγατρικά πρατήρια (CNG)».

Η πιλοτική μελέτη είναι μια ρεαλιστική έρευνα, διότι θα συνδυάζει την υφιστάμενη υποδομή ανεφοδιασμού συμβατικών καυσίμων στην Ελλάδα με πρωτοποριακή τεχνολογία CNG ανεφοδιασμού, και έτσι θα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη των μεταφορών στο ελληνικό τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.