Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility

depa main

Εταιρικό Προφίλ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1988 ως μία κρατική ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελληνική ενεργειακή αγορά.

 

depa image1

 

Σήμερα η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και οι θυγατρικές της είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με σκοπό την εισαγωγή, μεταφορά, διανομή και πώληση φυσικού αερίου.

Ο όμιλος έχει δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της χώρας και συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου, τη δημιουργία νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και νέα επιχειρησιακά μοντέλα, ο όμιλος ΔΕΠΑ φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

depa image2

Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου (μέσω αγωγών και LNG) στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

 

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το όραμά της εταιρείας είναι να λειτουργεί σαν μια ισχυρή περιφερειακή ενεργειακή εταιρία, που θα προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ευημερία της κοινωνίας.

Με στρατηγικούς στόχους:

 • Την διατήρηση του ηγετικού ρόλου στην απελευθερωμένη, ανταγωνιστική εγχώρια αγορά
 • Την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή
 • Την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Ελληνική ενεργειακή αγορά
 • Την διατήρηση και η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού και επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου
 • Την δημιουργία σύγχρονου και οικονομικά αποδοτικού οργανισμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και θα αξιοποιεί τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

depa image3

 

Ο όμιλος της ΔΕΠΑ αποτελείται από την μητρική εταιρεία και τις συμμετοχές της σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς και σε συλλογικές επιχειρήσεις με άλλες διεθνής εταιρείες του κλάδου ενέργειας με στόχο την ανάπτυξη διεθνών έργων που θα καταστήσουν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο για την Ε.Ε.

Ο όμιλος είναι διαρθρωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε:

 • να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κυρίων επιχειρησιακών τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η μητρική, αλλά και στην στρατηγική ανάπτυξής της,
 • να ευθυγραμμίζεται με το θεσμικό πλαίσιο, και
 • να εξασφαλίζει των έλεγχο της λειτουργίας και της διαχείρισης κινδύνων.

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Οι εταιρικές πολιτικές έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των δύο μετόχων (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και ΕΛΠΕ Α.Ε.) και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών με ευθύνη, διαύγεια, αποτελεσματικούς ελέγχους και σωστή πληροφόρηση.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

depa image4

 

Σήμερα η Εταιρία απασχολεί προσωπικό 200 περίπου ατόμων, που αποτελείται από μηχανικούς και διοικητικά στελέχη / συνεργάτες με εξαιρετικές σπουδές, με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση, αλλά κυρίως με αγάπη, πίστη και αφοσίωση στις αρχές και τις αξίες της.

Ποσοστό 45% του προσωπικού είναι γυναίκες ενώ το 80% των ανθρώπων της Εταιρίας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί δε κατέχουν έναν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Η ΔΕΠΑ, αναγνωρίζοντας πως μόνο οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αναβαθμίζει διαρκώς τα συστήματα διοίκησής τους, όπως ενδεικτικά το σύστημα διαχείρισης της απόδοσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και φροντίζει να αξιοποιεί κατάλληλα τους ανθρώπους της.

Δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων της και πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητά τους.

Επενδύει σταθερά στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική εξέλιξη των στελεχών της, διοργανώνοντας στο πλαίσιο πλάνου εκπαίδευσης προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους. Μεριμνά για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας, επαγγελματικής δεοντολογίας και διαφάνειας και έχει υιοθετήσει το δικό της Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής.

Κυρίως, όμως, η εταιρία φροντίζει να υπάρχει ένα ισορροπημένο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και καλλιεργεί κλίμα γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας με το προσωπικό, επιτυγχάνοντας έτσι αμοιβαία καλή πίστη και αλληλοκατανόηση.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

depa image5

 

ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

depa image6

 

Αυτήν την στιγμή η μοναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται με σημαντικές επενδύσεις στην αγορά της «αεριοκίνησης» στην Ελλάδα είναι η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Η ΔΕΠΑ είναι ο καταλύτης που ορίζει την δυναμική ανάπτυξης ενός νέου τομέα για την Ελληνική Οικονομία.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της «αεριοκίνησης» από το 2001, προμηθεύοντας με φυσικό αέριο 600 λεωφορεία της ΕΘΕΛ και 102 απορριμματοφόρα δήμων. Ο ανεφοδιασμός τους γίνεται σε δύο σταθμούς της ΔΕΠΑ, στην Ανθούσα και στα Άνω Λιόσια, με δυναμικότητα που ανέρχεται σε 5.000Nm3/h, επίδοση που τους κατατάσσει ανάμεσα στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Σήμερα λόγω των οικονομικών δυσκολιών της ΕΘΕΛ αλλά και λόγω έλλειψης υποστήριξης από το Ελληνικό δημόσιο από τα 600 λεωφορεία κυκλοφορούν μόνο περίπου 200.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010, ο σταθμός της ΔΕΠΑ στην Ανθούσα Αττικής και από τον Μάρτιο του 2016, ο σταθμός των ‘Ανω Λιοσίων λειτουργούν και ως πρατήρια λιανικής πώλησης για τον εφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσίμου. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της «αεριοκίνησης» στη χώρα, έχει προχωρήσει στην ίδρυση και τροφοδότηση πρατηρίων φυσικού αερίου στις μεγάλες πόλεις πλησίον του εθνικού οδικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Η ΔΕΠΑ διαθέτει στην αγορά της «αυτοκίνησης» το φυσικό αέριο κίνησης με την εμπορική ονομασία «FISIKON».

Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί σε υπάρχοντα πρατήρια υγρών καυσίμων και λειτουργούν άλλα 9 CNG πρατήρια για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης:

 • στην Αττική: στην Κηφισιά (πρατήριο ΕΚΟ), στην Νέα Φιλαδέλφεια (πρατήριο ΕΚΟ), Κορωπί (πρατήριο ΕΚΟ), Αγ. Ι. Ρέντης (πρατήριο ΕΚΟ),
 • στην Θεσσαλονίκη: στην Πυλαία (πρατήριο ΕΚΟ) και στην Νέα Μαγνησία (πρατήριο ΒΡ),
 • στη Λάρισα (πρατήριο ΕΚΟ),
 • στο Βόλο (πρατήριο ΒΡ), και
 • στην Λαμία (πρατήριο ΒΡ).

Το υπάρχων δίκτυο CNG πρατηρίων εξυπηρετεί κυρίως την τοπική και υπέρ-τοπική κίνηση οχημάτων στον βασικό άξονα που συνδέει τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

depa image8

 

Υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν 2.200 περίπου οχήματα φυσικού αερίου στην χώρα.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της ΔΕΠΑ είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να συμβεί και μέσω της διαφοροποίησης της χρήσης του Φ.Α. σε καινούργιες αγορές.

Η αγορά κίνησης οχημάτων με Φ.Α. παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στις χώρες της Ε.Ε. και Β. Αμερικής. Όλες οι μεγάλες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου επενδύουν σε δίκτυα πρατηρίων για ιδιωτική και δημόσια χρήση. Λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και το υπάρχων ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς, ο τομέας της «αεριοκίνησης» είναι μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να προσφέρει κερδοφορία και ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Τα τρία βασικά εμπόδια που συγκρατούν την ανάπτυξη του φυσικού καυσίμου στη κίνηση οχημάτων είναι:

 1. Η έλλειψη υποδομών ανεφοδιασμού,
 2. Το υψηλό κόστος αγοράς (ή μετατροπής) οχημάτων, και
 3. Η μικρού επιπέδου αποδοχή από τους καταναλωτές.

Τα τρία αυτά εμπόδια δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο: ο αριθμός των πρατηρίων είναι περιορισμένος επειδή δεν κυκλοφορούν αρκετά οχήματα, τα οχήματα δεν πωλούνται ή δεν μετατρέπονται σε ανταγωνιστικές τιμές εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης, οι καταναλωτές δεν χρησιμοποιούν τα οχήματα λόγο του υψηλότερου κόστους απόκτησής τους και της έλλειψης υποδομών.

Γι’ αυτόν τον λόγο η στρατηγική της ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη της «αεριοκίνησης» στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο άξονες:

 • Την ανάπτυξη ενός βασικού δικτύου σημείων πώλησης (CNG πρατηρίων),
  και συγχρόνως την
 • Δημιουργία ενός βασικού στόλου CNG οχημάτων (NGVs) τα οποία θα προσφέρουν με προσιτό τίμημα τις πρώτες εμπειρίες στους καταναλωτές / οδηγούς με αποτέλεσμα την αποδοχή του νέου καυσίμου και την αύξηση ζήτησης οχημάτων, πράγμα που με την σειρά του θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους αγοράς ενός εργοστασιακού οχήματος ή της μετατροπής ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου για κίνηση με Φ.Α. στην Ελλάδα.

Η στρατηγική ανάπτυξης της «αεριοκίνησης» υλοποιείται μέσα από δύο ΦΑΣΕΙΣ:

1η ΦΑΣΗ: ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Στην φάση αυτή δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη σημείων πώλησης δημόσιας χρήσης (CNG πρατήρια) σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην ανάπτυξη επαγγελματικών στόλων μέσω της επιδότησης της αγοράς ή μετατροπής ενός οχήματος για την τοπική κυρίως χρήση (ή την υπέρ-τοπική χρήση πάνω στον οδικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης) και στην ταχεία αύξηση του μεγέθους της «τοπικής» αγοράς για την δημιουργία οικονομιών κλίμακας (economies of scale) για τα εν’ λειτουργία σημεία πώλησης.
Στην φάση αυτή ιδιαίτερο βάρος είχαν τα «ambassador» προγράμματα προώθησης πωλήσεων επαγγελματικών οχημάτων, με στόχο την επιτάχυνση της αποδοχής του CNG από τους καταναλωτές.
Η πρώτη φάση πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2018 με την λειτουργία 11 σημείων πώλησης στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, της Λαμίας, και της Αθήνας.
Η υλοποίηση της ΦΑΣΗΣ 1 αποτέλεσε μία πολύτιμη πηγή ανάκτησης εμπειριών και στοιχείων που έχουν σαν αποτέλεσμα τον ορθολογισμό της επιχειρηματικής ανάπτυξης και δια μέσου αυτού την επίτευξη επιπρόσθετων λειτουργικών και επενδυτικών οικονομιών (economies of experience).

2η ΦΑΣΗ: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην δεύτερη φάση μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην γεωγραφική διασπορά της «αεριοκίνησης» στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην προβολή και προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου σε πολλά τμήματα της αγοράς των καυσίμων της αυτοκίνησης, στην χρήση νέων τεχνολογιών, και στην ίδρυση σημείων πώλησης για ιδιωτικά και δημόσια χρήση.
Η φάση αυτή θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας (economies of scale) και οικονομίες εύρους (economies of scope).

Μακροχρόνιος στόχος είναι και η υιοθέτηση της χρήσης του υγροποιημένου Φ.Α. (LNG) και του Βιοαερίου (Biogas) στην επιχειρηματική δραστηριότητα της «αεριοκίνησης». Και τα δύο καύσιμα είναι φυσικό αέριο σε διαφορετική κατάσταση ή από διαφορετική προέλευση, τα οποία θα ανοίξουν σημαντικές ευκαιρίες διαφοροποίησης του προϊόντος της ΔΕΠΑ στην νέα αγορά που αναπτύσσεται.

Βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΔΕΠΑ για την «αεριοκίνηση» είναι και η ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών που αφορούν την συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις προκειμένου η εταιρεία να μπορέσει να επιτύχει συνέργιες και καλύτερη μόχλευση (leverage) εταιρικών πόρων με τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται.

PETROS PANOU

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΟΥ

Ο κ. Πάνου έχει πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι πιστοποιημένος ελεγκτής ενέργειας και κατέχει το 4ο πτυχίο του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. είναι Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αεριοκίνησης και διαχειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες σχεδιασμού, κατασκευής, Ο & Μ του δικτύου σταθμών, παρακολούθησης πωλήσεων και προώθησης του συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) στην Ελλάδα. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων ανάπτυξης στον κλάδο του πετρελαίου & φυσικού αερίου και έχει εργαστεί σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία σε διάφορα έργα κατασκευής υποδομών με αντικείμενο δίκτυα αγωγών, σταθμούς M / R, CNG σταθμούς και δεξαμενές.

tsaprounis2

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ

Ο κ. Τσαπρούνης έχει πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι κάτοχος MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ασχολείται, ως συνεργάτης, στην ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. στην διεύθυνση Αεριοκίνησης της εταιρείας για την ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ελλάδα. Έχει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση έργων και στην υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

tsalavoutas2

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστήμιου Πατρών, με ειδίκευση στον τομέα ενέργειας. Είναι υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών ανεφοδιασμού οχημάτων με φυσικό αέριο στην Ανθούσα και τα Α.Λιόσια Αττικής της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. Με προϋπηρεσία στη διαχείριση έργου, τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής και την επίβλεψη έργων ως μελετητής αλλά και ως μηχανικός εργοταξίου, έχει εμπειρία στις εγκαταστάσεις υγρών, υγραερίων και αερίων καυσίμων. Έχει εργαστεί τόσο ως υπεύθυνος μηχανικών έργων συντήρησης όσο και κατασκευής. Είναι πιστοποιημένος σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικών & σιδηροδρομικών δικτύων. (ADR/RID). Έχει μετεκπαίδευση στην πιστοποιημένη διαχείριση έργων (Project Management Professional Courses).

NANSI TSIGA

ΝΑΝΣΥ ΤΣΙΓΚΑ

Η κα. Τσίγκα εργάζεται στην διεύθυνση «αεριοκίνησης» της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. από το 2011. Στην ΔΕΠΑ έχει πάνω από 12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην διοικητική παρακολούθηση και υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη σύνθετων έργων υποδομών φυσικού αερίου στην Ελλάδα, και πάνω από 15 χρόνια εμπειρία σε διάφορες εταιρείες στην διαχείριση και υλοποίηση δράσεων μάρκετινγκ σε θέματα ευαισθητοποίησης καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες.

tsampopoulou2

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η κα Σταμπουλοπούλου διαθέτει επαγγελματική εμπειρία από το 2002 στο κλάδο του φυσικού αερίου υποδομών της ΔΕΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα Έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων δημοσίων έργων. Με κύριες δραστηριότητες την προετοιμασία τευχών διαγωνισμών & συμβάσεων καθώς και την διαχείριση τεχνικών προμηθειών & συμβάσεων, από το 2019 ασχολείται με τα έργα της «Αεριοκίνησης» στη ΔΕΠΑ.

Peppas2

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΠΠΑΣ

Ο κ. Πέππας έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στον τομέα της Παραγωγής και Διαχείρισης της Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εργάζεται στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. από το 2020 ως συνεργάτης στη Διεύθυνση Αεριοκίνησης στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης του δικτύου πρατηρίων Fisikon.